Klachtenregeling

Ouders, verzorgers en personeelsleden kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of personeel, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.

De klachtenregeling is uitsluitend van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Dit betekent concreet:
  • dat eerst wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is een en ander in onderling overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding tot een oplossing te brengen
  • dat vervolgens wordt gekeken in hoeverre een andere procedure van toepassing kan zijn (bijvoorbeeld de geschillenregeling medezeggenschap)
  • dat geen klacht kan worden ingediend tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (bijvoorbeeld bij een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof).
De school kent twee personen, die zijn aangewezen als contactpersoon in het kader van de klachtenregeling. Hiermee kunt u de klacht bespreken.

De contactpersonen zijn:
  • Mevr. J koster, Havelterweg 18,tel:  06-23805422
  • Dhr: J.W. van der Vlist, Scholtieskamp 26, tel: 0522-480610
De contactpersoon zal de klager doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon op het moment dat het hem of haar duidelijk is dat de mogelijkheden in voldoende mate zijn onderzocht.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon bekijkt of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Een verzoek om een vertrouwenspersoon in te schakelen kan worden ingediend bij Ardyn, arbo & advies (hoofdkantoor Groningen)
Friesestraatweg 213
9743 AD Groningen
Tel.: 088-80085853

Per verzoek wordt bekeken welke vertrouwenspersoon de klager het best kan begeleiden. De begeleiding vanuit Ardyn wordt afgenomen op uurtarief / verrichtingenbasis.

Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, gevestigd aan de
Polanerbaan 15, 3447 GN Woerden
postbus 185, 3440 AD Woerden
Tel.: 0800-80085853
E-mail: info@lgc-lkc.nl
Internet: www.lgc-lkc.nl 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT