Regelmatig ontvangen wij verlofaanvragen van ouders, met uiteenlopende redenen. Wij zijn gebonden aan de Leerplichtwet en deze hanteren wij vanzelfsprekend. Dit betekent dat er in principe geen verlof verleend kan worden aan kinderen vanaf 5 jaar. Er zijn een aantal uitzonderingen. 

  • Sterfgevallen in de familie
  • Ernstige ziekte van ouders
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Het voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of geloofsovertuiging
  • Verhuizing
  • Huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad
  • 25, 40, 50, 60 en 70 jarig ambts- c.q. huwelijksjubileum van familie t/m de 3e graad
  • Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen. Dit verlof mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar gegeven worden en het mag maximaal 10 dagen duren per schooljaar per kind. U moet voor dit verlof een werkgeversverklaring overleggen.

Bij ieder verzuim in het onderwijs, dat vooraf gemeld kan worden, is overleg met de directie nodig.

Per leerling wordt bijgehouden, hoe vaak en om welke redenen vrijstelling wordt verleend om de lessen niet te volgen. De leerplichtwet verplicht de schoolleiding het ongeoorloofde verzuim te noteren en te melden aan de leerplichtambtenaar. Bij een eerste overtreding krijgen de ouders/verzorgers een waarschuwing; bij constatering van herhaald ongeoorloofd verzuim wordt proces-verbaal opgemaakt.

Als u denkt in aanmerking te komen voor verlof dient u vooraf en minimaal 14 dagen van tevoren een schriftelijk verzoek in te dienen bij de schooldirecteur. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar, dat kan worden afgehaald bij de directeur of u kunt dit hieronder downloaden. 

Het verlofformulier is HIER te downloaden.

In geval van extra verlof kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderwijsinhoudelijke achterstanden. We verzoeken u afspraken met arts, tandarts, orthodontist en andere specialisten buiten de schooltijden te maken. 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT