Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Dissel bestaat uit 6 personen: 3 ouders (gekozen door en uit de oudergeleding) en 3 personeelsleden (gekozen door en uit de personeelsgeleding). Om de drie jaar zijn er verkiezingen. Het bestuur van de school (Wolderwijs) zal de MR om advies of instemming vragen voordat er besluiten worden genomen die de school aangaan. De MR kan het bestuur ook ongevraagd advies geven. Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een activiteitenplan en taakverdeling, jaarplanning en een jaarverslag over het afgelopen schooljaar. Deze stukken zijn in te zien en worden kort besproken tijdens de zakelijke ouderavond. MR leden laten zich (bij)scholen middels speciale (G)MR-cursussen. De MR houdt zich onder meer bezig met: personeelsbeleid, schooltijden en vakantierooster, huisvesting, klachtenregeling, vaststellen van begroting, jaarverslag, schoolplan, meerjarig beleidsplan en formatie. Daarnaast kan de MR zich buigen over actuele onderwerpen. De MR staat open voor suggesties! De MR heeft 8 vergaderingen van 2 uur per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad vinden veelal plaats op school en zijn openbaar. Data en tijden worden vermeld op de jaarkalender en op de website van school. GMR info zie schoolgids.

De leden van de MR

Oudergeleding
  • Petra Uiterwijk - lid (06-55383553)
  • Harmen van Goord - lid  (0646216176)
  • Frea Mennink - lid (06-49421744)
Personeelsgeleding
  • Margreet van der Meer - lid
  • Anne-Marijn Hut - lid
  • Sep Benak- lid
De MR is tevens te bereiken via e-mail:  mrdedissel@hotmail.com

 Vragen, tips en opmerkingen worden altijd op prijs gesteld.

Tijdens de zakelijke ouderavond worden eventuele wijzigingen in samenstelling van OR en MR (i.v.m. aftreden) bekend gemaakt.

Vergadermomenten:  start om 19.30 uur
18 september  MR en OC
30 oktober
18 december
5 februari MR en OC
25 maart
22 mei
17 juni (extra vergadering indien nodig)
1 juli

NOTULEN maart 2023

NOTULEN januari 2023

NOTULEN oktober 2022
 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT