Daltononderwijs algemeen

Het Daltononderwijs is ontstaan in de Verenigde Staten in het plaatsje Dalton. Miss Helen Parkhurst was daar onderwijzeres aan een eenmansschool. Zij gaf onderwijs aan een groep van ongeveer 40 kinderen van zeer verschillende leeftijden. Haar probleem was daarbij, hoe zij al die verschillende kinderen tot hun recht kon laten komen. Op grond van nieuwe onderwijsopvattingen begon zij te experimenteren. Om een groep kinderen iets uit te kunnen leggen, moest een andere groep zelfstandig werken. Ze schiep ruimte en vrijheid om de kinderen de gelegenheid te geven zelfstandig te werken aan een afgesproken taak en in onderlinge samenwerking hun moeilijkheden aan te pakken. De vijf basisbegrippen bij het Daltononderwijs zijn samenwerking, vrijheid (in gebondheid) & verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

De visie ‘De opbrengst, dat ben ik’

 • Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
 • Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
 • Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

De missie ‘Daltononderwijs is iedere leerling gegund’

 • Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
 • Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. 16
 • Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het Daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Het doel ‘The fearless human being’

 • Het Daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
 • Een Daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. 
 • Een Daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

Bron: www.dalton.nl

De Nederlandse Daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes. Onderwijs, en dus ook Daltononderwijs, is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de Daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld:

 • Vrijheid (in gebondenheid)
 • Samenwerking
 • Effectiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie & Verantwoordelijkheid

Meer informatie over de vijf kernwaarden kunt u lezen op: https://dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden/ 

Daltononderwijs in de praktijk op de Dissel

Bovenstaande kernwaarden zitten verweven in het dagelijks onderwijs op De Dissel. De leerlingen leren vanaf groep 1 te werken met een dag- of weektaak. De hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de lesstof in die taak wordt afgestemd op de leerbehoefte van de leerling. Wij geven de leerlingen de vrijheid om de taken zelf in te plannen, zelf hun werkplek te kiezen, zelf te bepalen of ze een instructie van de leerkracht nodig hebben of dat ze zich door middel van samenwerkend leren de lesstof eigen maken. Hiermee leren we ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Aan het eind van een taak (of na een dag en/of week) reflecteren de leerlingen op hun eigen taken en stellen ze nieuwe doelen voor de volgende taak of taken. De groepen 1 en 2 werken met een takenbord, in groep 3 plannen leerlingen hun taken op een papieren takenblad en vanaf groep 4 werken de leerlingen met een digitale weektaak in Klasseplan. Een Daltonschool is altijd in ontwikkeling: de wereld om ons heen verandert continu en wij proberen ons onderwijs(aanbod) daar op aan te laten sluiten. Daarbij maken we ook graag gebruik van de kennis van anderen.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT