Op verschillende manieren zijn ouders betrokken bij KC Ruinerwold. Iedereen draagt binnen zijn/haar eigen mogelijkheden een steentje bij. Zo zijn er ouders die ondersteunen bij onderwijsactiviteiten, bij feestelijke gebeurtenissen, bij het onderhoud van de school en het plein. Daarnaast zijn er ouders die zitting hebben genomen in de medezeggenschapsraad of de oudercommissie.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs op school, voor zover daar beleid op ontwikkeld of gewijzigd wordt. In een uitvoerig reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies moet geven. In de MR zitten leerkrachten en ouders die daarvoor door hun achterban zijn gekozen, te weten drie ouders en drie leerkrachten. We vergaderen een aantal keren per schooljaar en daarvan worden notulen gemaakt die u als ouder kunt inzien. 

Aan de hand van een activiteitenplan en een jaarplanning bespreken we tijdens de vergaderingen verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn er omdat wij graag informatie willen, soms alleen ter kennisgeving. Een speerpunt is o.a. de informatievoorziening naar ouders. Ook komen actuele zaken op tafel als zich iets voordoet wat betrekking heeft op onze school. De jaarplanning en het vergaderschema staan hieronder opgenomen. 

De vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen toehoorder zijn tijdens het onderdeel van de vergadering waarbij instemming of advies gevraagd wordt aan de MR en u bent van harte welkom. Wanneer u bij een vergadering wilt aansluiten, kunt u zich via ons emailadres aanmelden.

Als laatste willen we nog even melden dat de MR het prettig vindt als ouders en leerkrachten, onze achterban, ook ideeën indienen. Dus mocht u ideeën of vragen hebben benader dan gerust de MR om hierover van gedachten te wisselen.

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit ouders en medewerkers. In schooljaar 2023 – 2024 bestaat de MR uit de volgende personen:

 • Harmen van Goor - voorzitter (oudergeleding)
 • Frea Mennink – secretaris (oudergeleding)
 • Petra Uiterwijk – algemeen lid (oudergeleding)
 • Margreet van der Meer – algemeen lid en lid GMR (personeelsgeleding)
 • Sep Benak – algemeen lid (personeelsgeleding)
 • Anne-Marijn Hut – algemeen lid (personeelsgeleding)

De MR is bereikbaar via mr.dedissel@wolderwijs.nl

De notulen van de MR, de jaarplanning met te bespreken onderwerpen en het jaarverslag van de MR zijn hieronder te vinden.


 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Wolderwijs heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau. Margreet van der Meer (leerkracht van onze school) vertegenwoordigt KC Ruinerwold in de GMR. 

 

Oudercommissie van de opvang

Ouders/verzorgers die kinderen hebben op de opvang worden vertegenwoordigd in de OC. Een OC is het klankbord van ouders die nauw betrokken zijn bij het opstellen en evalueren van bijvoorbeeld het pedagogisch werkplan en de veiligheid- en gezondheidsplannen van de locatie. De oudercommissie van de opvang en de MR van de school stemmen zoveel mogelijk op elkaar af en werken samen. Voor onderwerpen die u onder de aandacht van de oudercommissie wilt brengen kunt u een e-mail sturen naar oc.dissel@wolderwijs.nl of neem via de coördinator kinderopvang contact met hen op.

We vinden het erg belangrijk dat ouders meedenken en -praten over de kwaliteit van de opvang en het onderwijs. Zij kunnen hier een bijdrage aan leveren door zitting te nemen in de oudercommissie waardoor ze direct betrokken zijn bij beleid, kwaliteit en continuïteit van de KDV.

 

Ouderraad de Dissel

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Dissel die de ouderraad van de school vertegenwoordigen. Wij ondersteunen het team bij verschillende feestelijke activiteiten gedurende het schooljaar zodat er heel veel leuke dingen op school gedaan kunnen worden. De Ouderraad bestaat momenteel uit negen leden.

 • Corine Keijzer - Voorzitter (06-12448760)
 • Heidi van Duren - Penningmeester (06-15080485)
 • Kirsten Walraven - lid 
 • Anouk Dijkstra - lid 
 • Wendy Kassies - lid 
 • Janneke Rumph – lid
 • Briëtt Westenbrink – lid
 • Lianne Lubbinge – lid
 • Joyce Stapel - leerkracht


De voornaamste taken van de OR zijn:

 • Het ondersteunen van evenementen, het doen van inkopen hiervoor, het benaderen van ouders;
 • Het beheren van de ouderbijdrage.
 • Ondersteuning in schoolse activiteiten én attributen.
 • Het organiseren van aanvullende inkomstenwerving tbv de activiteiten van de ouderraad.

 

Voorbeelden van activiteiten/evenementen zijn:

 • Sinterklaas, Kerst, Pasen,
 • voorleesontbijt,
 • projectweek,
 • Koningsspelen,
 • musical groep 8
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT