Organisatie

De Dissel, ooit begonnen als school onder het bestuur van de gemeente Ruinerwold, is inmiddels aangesloten bij Stichting Wolderwijs. Het bestuur van deze overkoepelende Stichting heeft voor alle scholen in De Wolden het bevoegd gezag overgenomen van het College van B&W van De Wolden.

Inmiddels is De Dissel in ontwikkeling naar Integraal Kind Centrum.
Wij werken met één team, één visie-missie, één gedragen pedagogisch beleid en één directeur. U heeft dus één aanspreekpunt.
We werken samen met de MR/OC (oudercommissie). Meer hierover kunt u nalezen in onze informatiegids en schoolplan.
De OR van de school is een onmisbare schakel in onze organisatie die o.a. het oud papier voor haar rekening neemt en die de spil is in het merendeel van de activiteiten die georganiseerd worden op De Dissel, zoals bv. de schoolreizen, de sporttoernooien het Sinterklaas- en het Kerstfeest.Via reguliere team-, personeel- en bouwvergaderingen en daarnaast ook specialistische coördinatoren en specifieke werkgroepen, wordt binnen de school inhoud gegeven aan het onderwijs dat kenmerkend is voor De Dissel.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT